Mededeling

Let op! Tijdens de bouwvak zijn de betoncentrales beperkt geopend.
Bel ons om te overleggen wat er mogelijk is!

close
Contact

Zekerheid over waneer uw bestelling wordt geleverd?

Bel ons tijdens werkdagen

0582224423

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Betondirekt B.V.

Artikel 1

Definities
a. Verkoper : Betondirekt B.V.
b. Koper : wederpartij van de verkoper
c. Betonmortel : fabrieksmatig vervaardigde betonspecie bestaande uit het bindmiddel cement, toeslag materialen, water en eventuele hulp- en vulstoffen ter verkrijging van een gevraagde kwaliteit.

Artikel 2

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verkoper uitgebrachte offertes en overeenkomsten tot verkoop en levering van betonmortel.

Artikel 3

Totstandkoming overeenkomst
Koopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orders schriftelijk of mondeling door ons zijn bevestigd.

Artikel 4

Leveringstermijn
a. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van veranderede omstandigheden waarop door ons geen invloed kan worden uitgeoefend, wordt de levertijd met een redelijke tijd verlengd.
b. Koper kan een overeenkomst niet wegens termijn overschrijding ontbinden.

Artikel 5

Levering
a. De levering geschiedt in normale werktijden van Verkoper, franco werk zoals door Verkoper bij de opdracht is opgegeven.
b. Koper wijst losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het vervoersmiddel van Verkoper de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken en evenzo weer op de openbare weg kan terugkeren.
c. Koper is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle directe en indirecte schades die veroorzaakt worden in het onder b. genoemde traject, tenzij hij kan aantonen dat deze veroorzaakt is ten gevolge van opzet of grove schuld van de bestuurder van het vervoersmiddel.
d. Het oprijden, lossen en afrijden dient zo snel mogelijk en zonder vertraging te kunnen geschieden. Indien één en ander meer tijd vergt dan overeengekomen dan wel redelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de Koper.

Artikel 6

Prijzen
a. Alle in onze aanbiedingen genoemde bedragen zijn franco werk, vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
b. Indien Koper levering buiten normale werktijden van Verkoper verlangt, is deze gerechtigd een extra vergoeding in rekening te brengen.
c. Ook in geval van ondervracht kan Verkoper een extra vergoeding in rekening brengen.
d. Door Koper bestelde doch niet afgenomen c.q. retour gezonden betonmortel, worden aan Koper in rekening gebracht, alsmede de eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7

Kwaliteit, keuring en reclames
a. De ter aflevering aangeboden betonmortel dient op dat moment te voldoen aan de alsdan geldende voorschriften en normen, voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij gebreke daarvan dient de betonmortel aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.
b. Keuring van de mortel dient te geschieden bij aankomst op de plaats van aflevering en in ieder geval voor de verwerking ervan.
c. Eventuele reclames moeten schriftelijk en binnen 8 kalenderdagen na datum van aflevering bij verkoper zijn gemeld, op straffe van verval. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8

Betaling
Betaling kan enkel vooraf geschieden door middel van overboeking van iDEAL.

Artikel 9

Overmacht
In geval van overmacht is Verkoper van zijn verplichtingen tegenover Koper ontslagen. Als dan is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te annuleren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, totdat deze overmacht heeft opgehouden te bestaan. Met overmacht wordt gelijkgesteld: Werkstaking, boycot, sabotage, oproer, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieksstoringen, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel Verkoper, vorst, natuurrampen en dergelijke.

Artikel 10

Aansprakelijkheid
a.Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zowel ten aanzien van Koper als van derden. Koper vrijwaart Verkoper tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van de geleverde betonmortel, voor zover die schade het gevolg is van de wijze waarop Koper de betonmortel heeft verwerkt.
b. Verkoper is in geval van wanprestatie niet gehouden tot een grotere schadevergoeding dan tot het beloop van het factuurbedrag.
c. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schades die voortkomen uit het ontwerp van de constructie waarin de betonmortel wordt verwerkt of uit de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 11

Vordering
Overige vorderingen, anders dan de in artikel 7 bedoelde tekortkomingen, dienen binnen 6 maanden na levering schriftelijk bij Verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze vorderingen vervallen.

Artikel 12

Geschillen
a. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg door de bevoegde rechter te Leeuwarden worden berecht, tenzij beide partijen binnen 14 dagen na kennisgeving van het geschil verklaard hebben arbitrage iom het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te verkiezen.
b. Op alle offertes van en overeenkomsten met Verkoper is het Nederlands recht van toepassing.